လူမှုရေး

စက်ရုံ အလုပ်ရုံလုပ်ငန်းခွင်များမှ အမျိုးသမီး အလုပ်သမားအချို့...
by MDT | 13 Dec 2020 | လူမှုရေး ရန်ကုန် ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ လုပ်ငန်းခွင်များတွင် လုပ်ကိုင်နေကြသည့် မြန်မာ အမျိုးသမီး အလ...